Historia


Pomysł założenia

Pomysł założenia własnej organizacji pozarządowej powstał w 1992 roku wśród osób pracujących w tradycyjnych placówkach dla dzieci. Nie godziliśmy się na metody pracy tych placówek, przedmiotowe traktowanie dzieci, oraz na to, że były one wyrzucane za ujawnianie problemów, które tak naprawdę stanowiły przyczynę trafienia do placówki. W tej sytuacji postanowiliśmy otworzyć własny Ośrodek realizujący alternatywny program. Przez pół roku zajmowaliśmy się opracowaniem merytorycznym projektu przy współpracy trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i szkoleniem kadry. W celu realizacji projektu założyliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze, zorganizowaliśmy miejsce realizacji (zagospodarowaliśmy budynek po ośrodku wypoczynkowym w Wildze) i oczywiście zebraliśmy fundusze na realizację. Kolejnymi działaniami było dokonanie wpisu do ewidencji placówek oświatowych Kuratorium Oświaty w Siedlcach, nawiązanie współpracy z władzami gminy Wilga i nauczycielami z miejscowej szkoły podstawowej. Ośrodek został otwarty w dniu 1.09.1993 roku i nieprzerwanie pracuje do dnia dzisiejszego. Od początku pracy Ośrodka zapewniliśmy sobie opiekę merytoryczną na czas realizacji projektu (superwizje zespołu, treningi psychologiczne i warsztat). W czasie 23 letniej realizacji projektu otrzymywaliśmy i nadal otrzymujemy bardzo dobre recenzje naszej pracy (rekomendacje w załączeniu). Nasza Ośrodek jest placówką całodobową i całoroczną nastawioną głównie na cele terapeutyczne. Przebywają w nim dzieci i młodzież: z zaburzeniami zachowania, zagrożone patologią społeczną, z rodzin patologicznych i najuboższych, przeżywające kryzysy osobiste i rodzinne,wykorzystywane seksualnie i maltretowane. Przez 25 lata objęliśmy opieką ponad 1500 dzieci. Większość naszych podopiecznych po zakończonym pobycie w Ośrodku radzi sobie z problemami, które były przyczyną trafienia do Ośrodka. Od 18 lat szkolimy stażystów, studentów psychologii, resocjalizacji, pedagogiki w zakresie praktycznych umiejętności pracy z dziećmi. Prowadzimy również szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień. Ściśle współpracujemy z wieloma organizacjami, zajmującymi się podobnymi problemami. Zespół realizatorów bierze udział w szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje, od 24 lat jest superwizowany.

Do chwili obecnej z naszej pomocy skorzystało ok 1300 dzieci z terenu całej Polski. Udało nam się też zorganizować wypoczynek letni dla ponad 2000 dzieci i przeszkolić w zakresie praw i wolności człowieka ok. 2300 dzieci i nauczycieli. Od szesnastu lat prowadzimy staże dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Jesteśmy małą organizacją, zrzeszającą nieco ponad 20 osób. Nadal głównym kierunkiem naszych działań jest praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania.